คำขวัญประจำจังหวัด : วังนารายณ์คู่บ้าน  ศาลพระกาฬคู่เมือง  ปรางค์สามยอดลือเลื่อง  เมืองแห่งดินสอพอง  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง  แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
            


 
 
วาระงานผู้บริหารจังหวัดลพบุรี
เดือนกรกฎาคม 2557
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
 

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติจังหวัดลพบุรี
   สัญลักษณ์จังหวัด 
   บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี
   ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
   ศูนยรวมข่าวประกวดราคา
   แหล่งท่องเที่ยว 
   แผนที่จังหวัดลพบุรี 

 ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี
   แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี
  แผนปฏิบัติราชการ
 

 ลพบุรีพาเพลิน

 

  ฟังเพลง

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

รำวงลพบุรี

มังกี้แลนด์
ซับลังกา

เบญจภูมิ

ห้าประสานพลังแผ่นดิน
รถรางสีขาว
รักคนหัวใจสีขาว
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
    ข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557
    รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร จังหวัดลพบุรี
    โครงการส่งเสริมด้านการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี เมืองนราธิวาส
   การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558
        เอกสาร | ppt
   คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556
   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลพบุรี
   ตัวอย่าง ประเด็นสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ ของอำเภอ
    คู่มือการใช้งาน eSAR-Card
  สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบทางเลือก (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
      โครงการสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟ ฯ
  แบบฟอร์มการจองห้องประชุม
  การจัดจำหน่ายหนังสือสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  ผังเมืองรวมชุมชนท่าโขลง
  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
       พระพันวัสสาอัยยิการเจ้า
  คู่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร จังหวัดลพบุรี
  การจัดทำผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
   ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือดีที่น่าอ่าน
        - พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
        - สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต์
  แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 -2559 
  ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย (45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด)
 

พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน

โบราณคดีบ้านพรหมทินใต้

ตึกชาโต้

สปาเพื่อสุขภาพ

       

จำปีสิรินธร

ดินสอพอง

ไทยเบิ้ง

ป่าซับลังกา

       
 

    

 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.1/ว 2095 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
    เรื่อง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0018.1/ว 2027 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
      เรื่อง เชิญชวนสั่งซื้อเสื้อผ้าฝ้าย ศีล 5 ประชาเป็นสุข ใบสั่งซื้อ / ตัวอย่างเสื้อ
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.1/ว 2010 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
      เรื่อง การรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1)
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.1/ว 1896 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557
      เรื่อง แนวคิดและข้อมูลเพือการปฏิรูปประเทศไทย
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.2/ว 1406 ลงวันที่20 พฤษภาคม 2557
       เรื่อง การดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน (แบบป้ายประชาสัมพันธ์)
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.5/ว1189 ลงวันที่ 24 เมษายน 2557
      เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจอัตรากำลังบุคลากรของส่วนราชการ (แบบสำรวจ)
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.3/ว 3534 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
      เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ฯ (แบบรายงาน) (ผนวก ก-จ)
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.3/ว 3534 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
      เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.3/ว 3418 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
      เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.3/ว 3364 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556
      เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.3/ว 3166 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556
      เรื่อง การจัดทำคำสั่งมอบอำนาจ ฯ
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.3/ว 3110 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
      เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.1/ว 2862 ลงวันที่ 12 กันยายน 2556
      เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
 
 

หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน     คมชัดลึก     ไทยโพสต์     ผู้จัดการ

ตรวจ e-mail : @yahoo.com     @hotmail.com     @thaimail.com     @mthai.com     @chaiyo.com


จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  ชั้น 4  ถนนนารายณ์มหาราช  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136  มท. 19155

E-mail : lopburi@moi.go.th

คุณเข้าชมเป็นลำดับที่

  Visitor Counter by Digits

เริ่มนับ 9 ตุลาคม 2550