คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

คำสั่งจังหวัดลพบุรี

1. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดลพบุรี

2. คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1450/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดลพบุรี)

3. คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1523/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องการบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อประชาชน

 

ประกาศจังหวัดลพบุรี

1. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในจังหวัดลพบุรีของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และโรงแรม

2. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในจังหวัดลพบุรี

3. ประกาศจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

หนังสือสั่งการ

1. หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0017.2/ว 1572 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

2. หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0017.2/ว 1573 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 เรื่อง ฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 


 

 

มาตรการ 

 

 


ข้อมูลข่าวสาร


  

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้
- สำนักนายกรัฐมนตรี

- กระทรวงสาธารณสุข

- กระทรวงมหาดไทย

- กรมควบคุมโรค

 


ภาพกิจกรรม  • l1
  • l2
  • l3
  • l4
  • l5
  • l6
  • l7
l11 l22 l33 l44 l55 l66 l77
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8