การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
 

   

ปีงบประมาณ 2558
ประชุมครั้งที่ 1/2558  วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557

    - ระเบียบวาระการประชุม

    หน่วยงานที่เสนอเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ
    1. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
    2. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
    3. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
    4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
    5. องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
    6. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
    7. องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
    8. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์