ปีงบประมาณ 2559
ประชุมครั้งที่ 1/2559  วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

    - ระเบียบวาระการประชุม

    - เอกสารประกอบการประชุม
          1. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
          2. เทศบาลตำบลโคกตูม
          3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
          4. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
          5. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
          6. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา

          7. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ
          8. องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ

          9. เทศบาลตำบลท่าโขลง
          10. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
          11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน