หน้าหลัก

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
 

   

ปีงบประมาณ 2557
ประชุมครั้งที่ 2/2557  วันพุธที่ 9 เมษายน 2557

    - ระเบียบวาระการประชุม

    - เอกสารประกอบการประชุม
          1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
          2. เทศบาลตำบลป่าตาล
          3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
          4. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
          5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
          6. องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
          7. องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
          8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง