การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
 

   

ปีงบประมาณ 2558
ประชุมครั้งท ี่2/2558  วันพุธที่ 28 มกราคม 2558

    - ระเบียบวาระการประชุม

    หน่วยงานที่เสนอเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ
     1. สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
    
2. สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด
     3. สำนักงานเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
     4. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง
     5. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
     6. องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
     7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
     8. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา
     9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
     10. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน
     11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
     12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า
     13. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
     14. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
     15. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
     16. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวุ้ง
     17. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง