หน้าหลัก

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
 

   

ปีงบประมาณ 2557
ประชุมครั้งที่ 3/2557  วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557

    - ระเบียบวาระการประชุม

    - เอกสารประกอบการประชุม
          1. ที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญ
          2. เทศบาลตำบลดีลัง
          3. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
          4. เทศบาลตำบลท่าโขลง
          5. เทศบาลตำบลโคกสลุด
          6. องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
          7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
          8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว

          9. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
          10. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
          11. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์