หน้าหลัก

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
 

   

ปีงบประมาณ 2557
ประชุมครั้งที่ 4/2557  วันอังคาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2557

    - ระเบียบวาระการประชุม

    - เอกสารประกอบการประชุม
         1. สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
         2. สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่
         3. องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
         4. องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
         5. องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน
         6. เทศบาลตำบลโคกสำโรง

         7. เทศบาลตำบลท่าโขลง