การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
 

   

ปีงบประมาณ 2558
ประชุมครั้งที่ 4/2558  วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

    - ระเบียบวาระการประชุม

    - เอกสารประกอบการประชุม
          1. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์
          2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
          3. เทศบาลตำบลท่าโขลง
          4. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
          5. เทศบาลเมืองลพบุรี
          6. องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

          7. เทศบาลเมืองเขาสามยอด
                 - กองการศึกษา

                 - กองสาธารณสุข
                 - กองคลัง

          8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
          9. องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน
          10. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
          11. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
          12. เทศบาลตำบลโคกสลุด
          13. องค์การบริหารส่วตำบลไผ่ใหญ่
          14. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์
          15. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง