การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
 

   

ปีงบประมาณ 2558
ประชุมครั้งที่ 5/2558  วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558

    - ระเบียบวาระการประชุม

    - เอกสารประกอบการประชุม
          1. เทศบาลเมืองลพบุร
          2. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ
          3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
          4. องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
          5. องค์การบริหารสว่นตำบลทะเลชุบศร
          6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

          7. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
          8. ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี

          9. เทศบาลตำบลกกโก
          10. องค์การบริหารส่วนตำบบัวชุม
          11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
          12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
          13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก
          14. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
          15. เทศบาลเมืองเขาสามยอด
          16. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง
          17. องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์