การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
 

   

ปีงบประมาณ 2558
ประชุมครั้งที่ 6/2558  วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

    - ระเบียบวาระการประชุม

    - เอกสารประกอบการประชุม
          1. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
          2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระพี้
          3. เทศบาลตำบลโคกสำโรง
          4. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
          5. องค์การบริหารสว่นตำบลท่ามะนาว
          6. เทศบาลตำบลหนองม่วง

          7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค
          8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

          9. เทศบาลตำบลป่าตาล
          10. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
          11. เทศบาลตำบลลำนารายณ์
          12. เทศบาลตำบลโคกตูม
          13. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
          14. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
          15. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
          16. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ