การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
 

   

ปีงบประมาณ 2559
ประชุมครั้งที่ 7/2558  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม2558

    - ระเบียบวาระการประชุม

    - เอกสารประกอบการประชุม
          1. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง
          2. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น
          3. องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
          4. องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก
          5. เทศบาลตำบลโคกสำโรง
          6. เทศบาลเมืองเขาสามยอด

          7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
          8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ

          9. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน
          10. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
          11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
          12. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง
          13. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
          14. เทศบาลเมืองลพบุรี