หน้าหลัก

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
 

   

ปีงบประมาณ 2557
ประชุมครั้งที่ 1/2557  วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557

    - ระเบียบวาระการประชุม

    - เอกสารประกอบการประชุม
      1. เทศบาลเมืองลพบุรี
      2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด
      3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค
      4. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
      5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี
      6. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
      7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
      8. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
      9. องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก