การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
 

   

ปีงบประมาณ 2558
ประชุมครั้งที่ 3/2558  วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558

    - ระเบียบวาระการประชุม

    - เอกสารประกอบการประชุม
          1. องค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว
          2. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
          3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่
          4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
          5. สำนักงานจังหวัดลพบุร