หน้าหลัก

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
 

   

ปีงบประมาณ 2557
ประชุมครั้งที่ 6/2556  วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556

    - ระเบียบวาระการประชุม

    - เอกสารประกอบการประชุม
         1. เทศบาลเมืองลพบุรี
         2. เทศบาลเมืองบ้านหมี่
         3. เทศบาลตำบลหนองม่วง
         4. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง
         5. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
         6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
         7. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
         8. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ