• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารผู้บริหาร

โครงการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
วันพที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเ...
โครงการ "รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกีย...
วันดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาง...
กิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถนนสวย น้ำใส ...
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1