• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารผู้บริหาร

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์"
วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวให้การต้...
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด...
วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในการปร...
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จั...
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานป...
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้”
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.45 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1