• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

b covid

covid19 1

morchana

ข่าวสารผู้บริหาร

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติ...
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย...
ผู้บริหารจังหวัดลพบุรีร่วมบันทึกเทป โทรทัศน์รายการพิเศษถวายพ...
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด...
ปะชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี (คปจ.ลพบุรี) ครั้งท...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป...
การจัดตั้งโรงทาน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบบจาก COVID-19
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1