• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารผู้บริหาร

ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี...
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานประชุมผู...
โครงการพัฒนาเสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับ จริยธรรมคุณธรรมของ...
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานใ...
การประชุมประชาคม อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเป...
การถ่ายทำสารคดีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนร...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1