• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

pm2.5

SME

ข่าวสารผู้บริหาร

จังหวัดลพบุรีร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าชี้แจงง...
จังหวัดลพบุรีแต่งไทยรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด "Ze...
ด้วยจังหวัดลพบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหว...
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี นักเรียนทุนต่อเนื่องในจังหวัดลพบุร...
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน...
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1