• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารผู้บริหาร

การประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศ...
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีปร...
กิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุด...
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธา...
การประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่...
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี...
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
วัร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีป...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1