• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

pm2.5

ข่าวสารผู้บริหาร

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน...
จังหวัดลพบุรีร่วมต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจัก...
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต...
กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต เกื้อกลูพระพุทธศาสนารั...
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยร...
พิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวินิตศึกษาในพระรา...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1