ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

 

พระนาม / นาม ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

       
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
1 พระยาพิสุทธิธรรมธาดา พ.ศ.2442 พ.ศ.2455
2 พระยาสุนทรสงคราม พ.ศ.2455 พ.ศ.2457
3 พระยานครพระราม พ.ศ.2457 พ.ศ.2460
4 พระยาพิษณุโลกบุรี พ.ศ.2460 พ.ศ.2464
5 อำมาตย์เอกพระยาวิเศษไชยชาญ พ.ศ.2464 พ.ศ.2466
6 พ.ต.อ.พระยากำจัดโสณฑ์ทุจริต พ.ศ.2466 พ.ศ.2469
7 พระยานายกนรชน พ.ศ.2469 พ.ศ.2470
8 อำมาตย์โทพระบริหารเทพธานี พ.ศ.2470 พ.ศ.2473
9 พระยาเพ็ชรอภิบาล พ.ศ.2473 พ.ศ.2476
10 พระยาอาณาจักรบริบาล พ.ศ.2476 พ.ศ........
11 หลวงทำนักนิกรชน พ.ศ.2476 พ.ศ.2478
12 หลวงสฤษฎิ์สาราลักษณ์ พ.ศ.2478 พ.ศ.2479
13 พ.ต.ต.หลวงอัศวินศิริวิลาศ พ.ศ.2479 พ.ศ.2480
14 พ.ต.หลวงยุทธสารประสิทธิ์  21 มิถุนายน พ.ศ.2480 พ.ศ.2481
15 พ.อ.พระพิชัยศรแผลง พ.ศ.2481  18 เมษายน พ.ศ.2482
16 หลวงโยธีพิทักษ์ 4 ธันวาคม พ.ศ.2482 พ.ศ.2483
17 ร.อ.ขุนชาญ ใช้จักร ร.น. 19 กรกฎาคม พ.ศ.2483 พ.ศ.2485
18 พ.ต.ขุนทอง สุนทรแสง พ.ศ.2485 พ.ศ.......
19 นายศักดิ์ ไทยวัฒน์ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2485 พ.ศ.2488
20 นายชม ชาตินันท์ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2488 1 ตุลาคม พ.ศ.2489
21 ขุนบุรีภิรมย์กิจ 16 ตุลาคม พ.ศ.2489 18 สิงหาคม พ.ศ.2490
22 หลวงศรีนราศัย 22 สิงหาคม พ.ศ.2490 5 ธันวาคม พ.ศ.2491
23 นายศักดิ์ ไทยวัฒน์ 7 ธันวาคม พ.ศ.2491 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2494
24 นายชลอ วนะภูติ 14 มกราคม พ.ศ.2494 3 เมษายน พ.ศ.2496
25 นายสวัสดิ์ พิบูลนครินทร์ 3 เมษายน พ.ศ.2496 7 ธันวาคม พ.ศ.2500
26 นายสันต์ เอกมหาชัย 6 สิงหาคม พ.ศ.2500 30 สิงหาคม พ.ศ.2502
27 นายยุทธ หนุนภักดี 30 สิงหาคม พ.ศ.2502 30 กันยายน พ.ศ.2510
28 พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ.2510 30 กันยายน พ.ศ.2515
29 นายฉลอง วัชรากร 1 ตุลาคม พ.ศ.2515 30 กันยายน พ.ศ.2519
30 พล.ต.วิทย์ นิ่มนวล 1 ตุลาคม พ.ศ.2519 23 กรกฎาคม พ.ศ.2520
31 นายเชาวน์วัศ สุดลาภา 24 กรกฎาคม พ.ศ.2520 30 กรกฎาคม พ.ศ.2522
32 นายโชดก วีรธรรม พูลสวัสดิ์ 1 กันยายน พ.ศ.2522 20 เมษายน พ.ศ.2524
33 นายวิธาน สุวรรณทัต 25 เมษายน พ.ศ.2524 30 กันยายน พ.ศ.2527
34 นายชิต นิลพานิช 1 ตุลาคม พ.ศ.2527 31 มีนาคม พ.ศ.2530
35 นายเอนก โรจนไพบูลย์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 31 ตุลาคม พ.ศ.2532
36 เรืออากาศตรีประกฤติ ร่วมวงศ์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 30 กันยายน พ.ศ.2534
37 นายวิเชียร เปาอินทร์ 1 ตุลาคม พ.ศ.2534 30 กันยายน พ.ศ.2537
38 นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 1 ตุลาคม พ.ศ.2537 30 กันยายน พ.ศ.2542
39 นายทวีศักดิ์ เวียงวิเศษ 1 ตุลาคม พ.ศ.2542 30 เมษายน พ.ศ.2545
40 นายชนินทร์ บัวประเสริฐ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2545 30 กันยายน พ.ศ.2546
41 นายปริญญา อุดมทรัพย์ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 30 กันยายน พ.ศ.2547
42 นายวิชัย ศรีขวัญ 1 ตุลาคม พ.ศ.2547 12 พฤศจิกายน 2549
43 นายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์ 13 พฤศจิกายน 2549 30 กันยายน 2550
44 นายจารุพงศ์  พลเดช 1 ตุลาคม 2550 30 กันยายน 2552
45 นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ 1 ตุลาคม 2552 30 กันยายน 2555
46 นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ 8 ตุลาคม 2555 1 ตุลาคม 2556
47 นายธนาคม  จงจิระ 2 ตุลาคม 2556 30 กันยายน 2558
48 นายภานุ  แย้มศรี 1 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2560
49 นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ 1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2563
50 นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร 1 ตุลาคม 2563 ปัจจุบัน

 

 

You have no rights to post comments